Utv.bg - On-line TV, Радио, Онлайн ТВ, Вестници, Интернет Телевизии

Начало
Начало
Контакти

Условия за ползване

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

www.utv.bg

Ползването на сайта е обвързано с приемането на настоящите правила и условия за ползване на достъпните чрез сайта услуги. При необходимост "Юнайтед медиа" АД може да променя тези правила и условия, в случаите, в които се налага да се уточнят възникнали проблеми или да се дадат нови насоки на работа. Правилата и условията за използване, както и приемливите начини на поведение на страниците на сайта utv.bg имат за цел да защитят потребителите и партньорите на интернет сайта от неотговорни, разтревожващи, пречещи на работата и незаконни действия; те осигуряват на потребителите на сайта по- удобна, безопасна, приятна и полезна употреба на услугите на utv.bg.

Ако не сте съгласни с описаните по- долу условия, молим да не ползвате и посещавате този сайт.

"Юнайтед медиа" АД, чрез сайта utv.bg предоставя на своите потребители следните услуги:

     - достъп до медийни продукти и техните издания или до части от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки потребител.

Медийните продукти и техните издания могат да бъдат телевизионни и радио предавания, новинарски емисии, филми, видео клипове и други.

Предоставяните услуги включват само и единствено предоставяне на възможност за еднократно зрително и/или слухово възприемане на конкратно излъчвания/ поръчания продукт и неговите издания в Инетрнет.

      - форум.

      - други.

"Юнайтед медиа" АД не носи отговорност за съдържанието на медийните продукти и техните издания, както и за промени направени от медиите, водещи до несъответствие с публикуваната на сайта програма. Отговорността на "Юнайтед медиа" АД се ограничава само до правилното изписване предлаганата информация за медийните продукти.

"Юнайтед медиа" АД не носи отговорност  за невярно публикувани данни от потребители и не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието.


"Юнайтед медиа" АД по никакъв начин не одобрява и не гарантира съдържанието медийните пордукти, достъпът до които се предоставя чрез сайта utv.bg. Екипът на utv.bg не е в състояние и няма физическата възможност да проследява всеки медиен продукт и техните издания за незаконно съдържание на порнография, расизъм, зловредни ориграми, авторски права, други.

Рискът, свързан с използването на услугите или съдържанието се поема изцяло от потребителя.

Всички имена и лога на медиите са тяхна запазена марка.

Страниците на сайта utv.bg могат да съдържат банери и/или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговярят други лица. Макар, че "Юнайтед медиа" АД управлява местата, които предоставя, то не поема никаква отговорност за информацията, което се публикува и/или показва на тези страници.

Връзката към други сайтове не означава, че "Юнайтед медиа" АД одобрява предлаганите там услуги, информация или продукти.

"Юнайтед медиа" АД, чрез сайта utv.bg, освен предоставяния достъп до медийни продукти, предоставя и други продукти и ресурси, безвъзмездно или срещу заплащане, предмет на напрекъснато развитие и допълване. Конкретните услуги, цени и специфични условия на предоставянето им се описват на съответните страници на сайта.

Предоставянето на услугите от "Юнайтед медиа" АД, чрез сайта utv.bg не обхваща осигуряване на компютърно и телекомуникационно оборудване.

"Юнайтед медиа" АД не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на първото /хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др./

Предоставяните услуги по никакъв начин не прехвърлят и не позволяват упражняването от потребителите или от трети лица на каквито и да права на интелектуална собственост върху медийните продукти и техните елементи, предмет на услугите.

Достъпът на потребителите до услугите, предоставяни от "Юнайтед медиа" АД, чрез сайта utv.bg и тяхното ползване се осъществява след извършване на регистрация.

Потребителите се регистрират като посочват потребителско име, парола, e-mail и въвеждат лични данни, посочени на съответните страници на Сайта.

Потребителите са длъжени да се идентифицират със своите истински имена. Ако посочено потребителско име не е заето, потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. В случай, че избраното потребителско име е вече заето, потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг потребител.

Регистрираното от потребител потребителското име не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното потребителско име в рамките на компютърната информационна система на сайта. "Юнайтед медиа" АД не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Всеки потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си.

Всеки потребител носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име или паролата му; той е длъжен да уведомява незабавно "Юнайтед медиа" АД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

ИЛИ: За посещението и ползването на раздели от настоящия сайт не е необходима регистрация и от потребителите не се събира и съхранява никаква информация. В разделите от сайта определени за покупка на услуги (........... или друга услуга) от потребителя се изисква да подаде и се събира определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на потребителя. "Юнайтед медиа" АД няма да използва тази информация по други начини като с това гарантира спазването на конфиденционалността и./

Услугата „форум” дава възможност на потребителите да се информират и да публикуват в сайта питания, мнения и отговори, както и коментари и становища по различни въпроси, свързани с предоставяните услуги.

За да публикува информация в секцията „форум” всеки потребител следва да въведе своето потребителско име и парола.

Питанията, мненията, отговорите, както и всяка друга изходяща от потребителите публикация не трябва да имат незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на друг или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини, съдържание, не трябва да подбуждат към извършване на престъпления, административни нарушения или други вредоносни деяния, включително да не уронват по какъвто и да е начин доброто име, честа и достойнството, нито да накърнява каквито и да е права и законни интереси на трети лица, включително, но не само права на интелектуална собственост.

Всеки потребител се задължава да поеме цялата отговорност и да обезщети напълно "Юнайтед медиа" АД за претърпени от последното имуществени и неимуществени вреди в пълен размер, включително и за направените разноски и адвокатски възнаграждения, ако те са предизвикани от нарушение на условията за ползване на услугата „форум”.

"Юнайтед медиа" АД си запазва правото по своя преценка да прави недостъпни материали, публикувани на сайта чрез използването на услугата „форум”, и в частност материали със съдържание, нарушаващо тези Общи условия или приложимото право, както и материали без връзка с тематичната насоченост на форума.

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси разположени на сайта са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на "Юнайтед медиа" АД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване и/или разпространение на "Юнайтед медиа" АД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Потребителите на услугите, предоставяни от "Юнайтед медиа" АД, чрез сайта utv.bg нямат право да използват, съхраняват, записват, разпространяват, възпроизвеждат, публикуват, излъчват, копират, презаписват, извършват даунлоад (download), предават, препредават или да извършват каквито и да е било други деяния, с които може да накърни каквито и да е било имуществени и неимуществени права и интереси на "Юнайтед медиа" АД и на носителя на авторските и сродните на тях права върху медийните продукти и техните емисии, предмет на предоставяните услуги.

Потребителите нямат право да използват каквито и да е технически средства и програмни продукти за да осъществяват забранените по-горе деяния.

В случай, че потребител не спази някоя от разпоредбите по- горе той дължи на "Юнайтед медиа" АД неустойка в размер на 10 000 /десет хиляди/ евро, ведно с обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на посочените задължения от страна на потребителя, включително за направени съдебни разноски и платени адвокатски хонорари.

Всеки потребител е длъжен да обезщети "Юнайтед медиа" АД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, съобщения, информация, която потребителят е публикувал на страниците на сайта utv.bg в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

"Юнайтед медиа" АД има право, но не и задължение, да запазва използувани материали и информация, разположени на сървъра му или направени достояние на трети лица от потребител на сайта.

"Юнайтед медиа" АД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies)- малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на даден потребител и позволяват възстановяване на информация за него, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му и други.

"Юнайтед медиа" АД не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.

"Юнайтед медиа" АД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

"Юнайтед медиа" АД не гарантира, че предоставяните услуги ще бъдат непрекъсваеми и винаги свободни от грешки.

"Юнайтед медиа" АД има право по своя преценка да прекратява предоставянето на услугите. В тези случаи "Юнайтед медиа" АД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, освен ако то се дължи на умисъл или груба небрежност на "Юнайтед медиа" АД.

Използваните по- горе термини и изрази имат следното значение:

     Уебсайт/сайт ("website") - виртуален информационен ресурс, обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

     utv.bg - уебсайт, който дава възможност на потребителите за ползване на услугите, предмет на тези Общи условия;

     "Юнайтед медиа" АД - търговско дружество, със седалище и адрес на управление: град София, ж.к.Лозенец, ул. “Червена стена” № 58-62, предоставящо услугите, предмет на тези Общи условия, посредством администрирания от него уебсайт www. utv.bg.

     Потребител - всяко лице, което след регистрация ползва услугите на „"Юнайтед медиа" АД, описани в настоящите Общи условия и предоставени посредством сайта;

     Потребителски профил - обособена част от сайта, съдържаща информация за потребител, изисквана от "Юнайтед медиа" АД при регистрацията и съхранявана при него, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да ползва Услугите на сайта, форума, да прекрати ползването на Услугите, да променя паролата си и др.;

     Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

     Форуми - обособени части от сайта, на които потребителите могат да задават въпроси и публикуват мнения, свързани с предоставяните чрез сайта услуги;

     Медиен продукт/предаване - съвкупност от емисиии - филми или самостоятелна част от програмата на лицензиран и/или регистриран радио и/или телевизионен оператор, отличаваща се от другите такива по своето авторство, съдържание и/или аудиовизуална реализация - напр. Обедните новини;

     Емисия - всеки записан епизод, всеки материал от даден медиен продукт, например Обедните новини от 28.02.2011г.;

     Медии - лицензирани и/или регистрирани телевизионни оператори или други носителни на права за излъчване в Интернет на телевизионни канали, телевизионни предавания, филми и други медийни продукти. Медиите обединяват отделни предавания/ медийни продукти;

     Методи на излъчване: В utv.bg съществуват три вида метода на излъчване на медийните продукти - директно излъчване (на живо), актуални предавания и библиотека Pay-per-view. Всички медийни продукти са достъпни за потребителя по един или няколко от тези методи на излъчване

Времето

Времето от sinoptik.bgКак да гледаме?
Download център
Често задавани въпроси
Вашият маршрут

Валутни курсове на БНБ